COMPLEXowe zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Działamy profesjonalnie, efektywnie oraz elastycznie. Wiemy jak ważne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, dlatego w naszej działalności wykorzystujemy najlepsze praktyki operacyjne, które pozwolą na usprawnienie procesów i redukcję kosztów.
1
Kompleksowe usługi
2
Atrakcyjna oferta
3
Profesjonalne doradztwo
4
Aktywna pomoc
Profesjonalne doradztwo
Obsługa
administracyjna
Obsługa
księgowa
Zarządzanie
techniczne
Doradztwo oraz zarządzanie strategiczne:
01
Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami właścicieli nieruchomości
02
Analizowanie, doradzanie i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości
03
Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych
04
Analizowanie ofert dotyczących umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomosci
05
Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości
Obsługa administracyjna
01
Zawieranie i zmiana, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, umów na dostawę mediów oraz bieżąca kontrola realizacji tych umów
02
Zawieranie i zmiana, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, umów z firmami utrzymującymi nieruchomość w stanie niepogorszonym (w tym utrzymanie porządku i czystości) oraz nadzór i kontrola wykonanych zadań
03
Zawieranie umów dotyczących ubezpieczenia nieruchomości
04
Przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz prowadzenie bieżącej, wymaganej przepisami dokumentacji budynków, w tym Książki Obiektu Budowlanego
05
Zlecanie usuwania awarii urządzeń technicznych zapewniających stałą dostawę wszystkich mediów i prawidłową eksploatację urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości
06
Zlecanie wykonania planowanych remontów oraz nadzór administracyjny nad wykonaniem prac i ich końcowy odbiór administracyjny
07
Sprawowanie kontroli dotyczącej użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
08
Organizowanie zebrań Wspólnoty i przygotowywanie projektów uchwał
09
Realizacja uchwał Wspólnoty
10
Sporządzanie rocznego Planu Gospodarczego i planu remontów
11
Reprezentowanie interesów Wspólnoty Mieszkaniowej w ewentualnych sporach z firmami i osobami trzecimi
Obsługa księgowa
01
Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną
02
Obsługa rachunku bankowego (każdy właściciel posiada indywidualny numer rachunku bankowego)
03
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych właścicieli oraz samej eksploatacji i działań wspólnoty
04
Dokonywanie rozliczeń i zapłaty za usługi wykonane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
05
Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości
06
Sporządzanie sprawozdań z wpływów i wydatków na nieruchomości
07
Przygotowywanie zeznań do Urzędu Skarbowego i sprawozdań GUS
08
Windykacja przedsądowa należności
Zarządzanie techniczne
01
Inwentaryzacja instalacji i urządzeń na nieruchomości
02
Bieżący nadzór nad pracą urządzeń i instalacji znajdujących się na nieruchomości
03
Opracowywanie harmonogramów przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń oraz prawem budowlanym
04
Nadzór nad technicznym bezpieczeństwem użytkowania i właściwą eksploatacją nieruchomości
05
Koordynacja usuwania usterek gwarancyjnych i pogwarancyjnych
06
Organizowanie przetargów ofertowych w celu wyboru najlepszych wykonawców prac lub usług
07
Prowadzenie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej związanej z eksploatacją nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego
08
Zlecanie usuwania awarii urządzeń technicznych zapewniających stałą dostawę wszystkich mediów i prawidłową eksploatację urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości
09
Zlecanie wykonania planowanych remontów, nadzór administracyjny nad wykonaniem prac i ich końcowy odbiór administracyjny
Korzyści, na które możesz liczyć, współpracując z administratorem nieruchomości
Zrozumienie potrzeb
Wierzymy, że podstawą udanej współpracy jest dopasowanie oferty do indywidualnych wymagań, dlatego dokładna analiza i zrozumienie potrzeb jest kluczem, którym otwieramy kolejne drzwi. Dzięki elastycznemu podejściu jesteśmy w stanie zaoferować szeroki zakres usług, wykraczający poza standardowe działania.
Osiągnięcie zysków ekonomicznych
Posiadana wiedza, umiejętności oraz znajomość rynku i bogata sieć kontaktów pozwala nam na efektywne prowadzenie działań zmierzających do optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją budynku oraz dobranie odpowiednich systemów redukujących koszty zużycia np. energii.
Poczucie spokoju i bezpieczeństwa
Sprawne działanie i szybkie reagowanie na zmiany to nasze podstawowe założenia. Wiemy jak ważny jest czas, dlatego w nagłych sytuacjach dokładamy wszelkich starań, by sprawnie rozwiązywać sytuacje awaryjne, tak by zdarzenia losowe, nie wpływały negatywnie na komfort zamieszkania.
Poznaj ofertę zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi
Napisz do nas
biuro@admincomplex.pl